Add New Event Add New Event Home Event » เชิญอบรมหลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making Techniques)

Print

เชิญอบรมหลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making Techniques)

เชิญอบรมหลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making Techniques)

วันที่: 13 ก.พ. 56 ถึง 14 ก.พ. 56

 

เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน  เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหา และสภาวะการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหาการแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ แก้ปัญหารูปแบบต่างๆ รวมทั้งวิธีการวัดผลหลังการแก้ไข และการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก

 

วัตถุประสงค์
• ทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
• สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
• สามารถนำนโยบายหรือภาระที่ได้รับมอบหมายไปใช้ในการปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหา
  ที่เกิดขึ้นได้อย่างมี   ประสิทธิผล
• ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมด้วยการฝึกปฏิบัติ

 

วิธีการอบรม
• การบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• กรณีศึกษา และ ฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิทยากร : คุณเกษมพัฒน์ พานิชลือชาชัย  Managing Director, KSP Consultant Co. Ltd.
ประสบการณ์ Project  Engineer  บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
General Manager, Technology Operation Group Company Limited

  เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง 
หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลา : 2 วัน
รุ่น 1 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556
รุ่น 2 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2556
รุ่น 3 วันที่ 11-12 กันยายน 2556
รุ่น 4 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2556

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น. 
• ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
• ความหมายและแนวคิดของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
• ระดับและประเภทของปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
• วงจรพื้นฐานของการพัฒนาเพื่อการป้องกันปัญหา
• ปัจจัยของการแก้ปัญหาให้ประสบผลสำเร็จ
• กับดักของการแก้ปัญหา ทำไมยิ่งแก้ปัญหาๆยิ่งเกิด
• กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  -  ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  -  ความเข้าใจของปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อปัญหาที่ถูกต้อง
  -  การกำหนดหัวข้อปัญหา และเป้าหมาย
  -  โครงสร้างความสัมพันธ์ของเหตุและผล
 • Workshop

 วันที่สอง
09.00 - 16.00 น. 
• ทบทวนความเข้าใจ
• ความสำคัญของเครื่องมือเพื่อการแก้ปัญหา
• เครื่องมือที่สำคัญเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
• Workshop
• การค้นหาและทดสอบสาเหตุที่แท้จริง
• การหาแนวทางการแก้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
• Workshop
• จะแน่ใจได้อย่างไรว่าสามารถแก้ปัญหาได้แล้วและจะไม่เกิดซ้ำ
• เครื่องมือในการตัดสินใจ
• บทสรุปและคำถาม

สนใจติดต่อ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 02-619-5500 ต่อ 451-455

email : training@ftpi.or.th

แสดงความคิดเห็น