Add New Event Add New Event Home Event » สัมมนา เรื่อง “การวิจัยภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

Print

สัมมนา เรื่อง “การวิจัยภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

สัมมนา เรื่อง “การวิจัยภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

วันที่: 21 พ.ย. 55

สัมมนา เรื่อง “การวิจัยภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ : การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา โทร. 0-2218-6021,0-221826053 e-mail: culiresearch2011@gmail.com

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555

ณ ห้องประชุม 202 อาคารมหิตลาธิเบศร

http://www.culi.chula.ac.th/research
 

แสดงความคิดเห็น