Add New Event Add New Event Home Event » เทคนิคการจูงใจลูกน้อง และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Print

เทคนิคการจูงใจลูกน้อง และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการจูงใจลูกน้อง และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

วันที่: 07 ต.ค. 54

คำหลัก (Tag): tag การสื่อสาร tag เทคนิค tag ประสิทธิภาพ tag การจูงใจ tag ลูกน้อง

หลักการและเหตุผล

ในโลกปัจจุบันที่มีภาวะการแข่งขันสูง ทั้งด้านการบริหารและกลยุทธ์ต่างๆ ทำให้หลายองค์กร ต้องปรับตัวให้ยืดหยุ่นและทันสมัยอยู่เสมอส่งผลให้บุคลากรที่ทำงานและบริการในองค์กรดังกล่าว  ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและคู่แข่งขัน  ดังนั้นการทำงานและบริการภายใต้ภาวะที่ตึงเครียดและมีการแข่งขันสูง จึงต้องมีความอดทนและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องในการทำงาน จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กร ต่องานที่ตนปฏิบัติอยู่ ต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะทุ่มเทกำลังกาย ใจ  และความคิดให้แก่องค์กรด้วยความรู้สึกว่า ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบนั้น ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน  และองค์กร

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน

2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้หลักการและวิธีการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของลูกน้อง ด้วยการบังคับบัญชาตลอดจนการจูงใจ  และการพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

3.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2554  

เวลา 09.00 – 16.00 น.

เนื้อหาการเรียนรู้

1.   หลักจิตวิทยาการบริหารงานและบริหารคน

2.   คุณลักษณะของผู้นำยุคใหม่

3.   ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจ

4.   ความต้องการของมนุษย์กับปัจจัยในการจูงใจสำหรับผู้บังคับบัญชา

5.   เทคนิคการโน้มน้าวและจูงใจลูกน้องแบบต่างๆ

6.   การวิเคราะห์ลูกน้องเพื่อการมอบหมายงานและการจูงใจ

7.   รูปแบบการมอบหมายงาน  อาทิ  การสั่งงาน  การสอนงาน  การปรึกษางาน

8.   เทคนิคและวิธีการมอบหมายงาน

9.   ปัญหาที่มักพบจากการมอบหมายงาน

10. การจูงใจในรูปแบบต่างๆ

11. เงินกับการจูงใจ

12. รางวัลกับการจูงใจ

13. การใช้อำนาจ

14. การมอบอำนาจ

15. การตำหนิอย่างสร้างสรรค์

16. การจูงใจด้วยการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ

17. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจูงใจทีมงาน

18. สรุป และตอบคำถาม

วิทยากร : ดร.อาทิตา  ชูตระกูล

วิทยากรบรรยายให้กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน),

บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด, บริษัท เอส บี พี ทิมเบอร์ กรุ๊ป จำกัด,

กระทรวงสาธารณสุข, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

**ปัจจุบันเป็นทีมวิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจด้านการบริหาร และจัดการธุรกิจให้กับภาครัฐ และเอกชนชั้นนำ**

อัตราหลักสูตรสัมมนา (ต่อ 1 ท่าน)

กำหนดชำระ

ค่าสัมมนา

vat 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

 

ชำระไม่เกิน 7 ตค. 54

3,600

252

108

3,744

3,852

 

พิเศษ !! ชำระล่วงหน้า 15 วัน

3,300

231

99

3,432

3,532

ธนนันท์  (จิ๋ว)

02-615-4479, 086-3362702

e-mail : poweralltraining@gmail.com

แสดงความคิดเห็น