Add New Event Add New Event Home Event » อบรมฟรี! การทำอาหาร หลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง วิชาขนมอบ

Print

อบรมฟรี! การทำอาหาร หลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง วิชาขนมอบ

อบรมฟรี! การทำอาหาร หลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง วิชาขนมอบ

วันที่: 21 มิ.ย. 54 ถึง 29 มิ.ย. 54

คำหลัก (Tag): tag อบรมการทำอาหาร tag วิชาขนมอบ tag ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง

อบรม การทำอาหาร หลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง วิชาขนมอบ

วันที่อบรม สัมมนา:

เริ่มเรียนวันที่ 21-29 มิถุนายน 2554

เปิดอบรม การทำอาหาร หลักสูตรระยะสั้น 40 ชั่วโมง โดยอบรมวันจันทร์-วันศุกร์ อบรม 8 วัน

ค่าลงทะเบียน/โปรโมชั่น:

อบรมฟรี

ลงทะเบียน/สำรองที่นั่งได้ที่:

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

4. ซองเปล่าสีขาวยาวพร้อมติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง 1 ซอง

5. เงินประกัน 300 บาท

6. ค่าบัตรนักศึกษา 20 บาท

วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนองที่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ในวันและเวลาราชการ 9.00 น.-15.00 น.

โทรศัพท์ 0-2431-3623

หมายเหตุ:

หมายเหตุ

1. วิชาที่ไม่สามารถเปิดได้ ให้มารับเงินประกันคืนในสัปดาห์แรกของวันเปิดเรียน(เฉพาะในวันและเวลาราชการ)

2.เงินประกัน จะคืนให้กรณีที่จบตามหลักสูตรเท่านั้น

3. รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบในวันมาสมัครเท่านั้น

4. ผู้สมัครที่ได้สิทธิ์ในการสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวกบผู้อื่นได้

5. ทุกวิชารับสมัครวิชาละ 25 คน

6. สมัครด้วยตนเอง และสามารถสมัครได้คนละ 1 วิชาเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น